Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riềng lẻ

Ngày đăng bài: 30/09/2019

Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist chào bán cổ phần riêng lẻ bắt đầu chào bán 23/09/2019 kết thúc chào bán 24/09/2019 kết quả: 1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 4.200.000, chiếm 100% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán.

2. Giá bán: 
- Giá bán thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá bán cao nhất:  10.200 đồng/ cổ phiếu
- Giá bán bình quân gia quyền: 10.109,9 đồng/cổ phiếu

3. Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: 42.461.600.000 đồng (Bốn mươi hai tỷ bốn trăm sáu mươi mốt triệu sáu trăm đồng).
4. Tổng chi phí: 0 đồng.
5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 42.461.600.000 đồng (Bốn mươi hai tỷ bốn trăm sáu mươi mốt triệu sáu trăm đồng).

File đính kèm: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riềng lẻ

5 (100%) 2 votes
. Có 2 người đánh giá
0899909145